Văn phòng lãnh đạo tập đoàn SGROUP Việt Nam

Tên Dự án VP Lãnh đạo tập đoàn Sgroup Việt Nam
Địa chỉ Cầu Giấy, Hà Nội
Đơn vị TKT CACUDECOR
Năm thực hiện 2022
{"autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","rtl":"false"}